CMK İÇ YÖNERGE
Tarih: 29.03.2017| Okunma Sayısı: 9736

 

 

BATMAN BAROSU

CMK UYGULAMASI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

Amaç:

 

Madde 1-

              Bu Yönerge ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Batman  Barosu tarafından avukat görevlendirilmesi, verilen hizmetin aksamadan yürütülmesi, görev alan Batman Barosu üyesi avukatlar arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin adil ve şeffaf olarak ödenmesinin sağlanması, denetlenmesi, kayıt altına alınması, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, Ceza Muhakemesi Kanunu uygulamasından beklenen kamu menfaatinin gerçekleşmesinde avukatlara düşen hizmet yükümlülüğünün en iyi şekilde yerine getirilmesine yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kapsam

                                      

Madde 2-

Bu yönerge;

 

a-)CMK Komisyonu'nun kuruluş, çalışma şekli ve faaliyetlerini, görev ve yetkilerini,

      

b-)CMK Uygulama Servisi'nin kuruluş, çalışma şekli, görev ve yetkilerini,

 

c-) CMK uygulamasında görev alacak avukatların saptanması, çalışma şekli, meslek içi eğitimleri, ücret ve masraf ödemelerinin yöntem ve esaslarını,

d-) CMK hizmetinin sunulmasında aksaklıkların önlenmesi için yaptırımların saptanması ve uygulama kurallarını kapsar.

 

Genel Esaslar:

 

Madde 3-

Ceza Muhakemesi Kanunu 150 maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 5 ve 6. maddeleri gereğince, soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin istemi üzerine, kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine Batman Barosu tarafından avukat görevlendirilir. Batman Barosu avukat görevlendirmelerini Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla yapar. Müdafi atama yetkisi Batman  Barosuna aittir. Batman  Barosu bu yetkisini Batman  ili sınırları içersinde kullanır.

Organlar:

 

Baro Yönetim Kurulu:

 

Madde 4-

Bu yönergenin uygulanmasında, ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda son karar organı Batman  Barosu Yönetim Kurulu’dur.

 

CMK Çalışma Komisyonu:

 

Madde 5-

CMK uygulamasının daha sağlıklı, verimli, koordineli olarak yerine getirilebilmesi, müdafi atamalarında ortaya çıkabilecek sorunların tartışılması, çözüm önerilerinde bulunulması, uygulama birliğinin sağlanması, ilgili yasa ve yönetmelik gereklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Batman  Barosu bünyesinde “CMK ÇALIŞMA KOMİSYONU” kurulur.

CMK Çalışma KOMİSYONU, CMK uygulamalarından sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi ve/veya Baro Yönetim Kurulu tarafından gönüllü yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek 1 veya 2 üye ile bu sayıyı 5’e tamamlayacak ve baro üyesi gönüllü avukat üyelerden oluşur.

           

Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki CMK Çalışma Komisyonu üyeleri, baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezaları ile cezalandırılmış olan avukat CMK Çalışma Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

 

Başkanın yanı sıra bir başkan yardımcısı ile bir yazman üye CMK Çalışma Komisyonu üyeleri arasından ilk toplantıda yapılacak seçimle belirlenir. Toplantılarda ve seçimlerde 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın yönetim kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Toplantılara bütün üyelerin katılımı zorunlu olup oylamalarda yalnız üyeler oy kullanırlar.

 

Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde mazeretsiz olarak üst üste üç ya da toplam altı toplantıya katılmayan üyenin görevine CMK Çalışma Komisyonu'nun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu takdirde karar tarihinden itibaren bir ay içersinde Baro Yönetim Kurulu tarafından yeni bir atama yapılır.

 

Görevleri:

 

Madde 6-

a-) CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek,

b-) CMK Uygulama Servisi'nin müdafi görevlendirmelerinde hakkaniyete dayalı dağıtım ilkesi çerçevesinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek,

c-) CMK Uygulama Servisi tarafından iletilen ve müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikâyet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi incelemek ve karar vermek,

d-) Müdafi istekleri konusunda CMK Uygulama Servisi'nin çalışma ilkelerini belirlemek,

e-) CMK Uygulama Servisinden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evraklardan yönetmeliğe uygun olmayanları ilgilisine iade etmek,

f-) Müdafilerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümünü sağlamak,

g-) Müdafi atamaları ile ücret ödemeleri hakkında CMK Uygulama Servisi tarafından her ayın sonunda hazırlanan raporları incelemek, söz konusu raporları esas almak suretiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar ile saptanan hukuka aykırılıkları Baro Yönetim Kurulu'na sunmak,

h-) Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların yer ve zamanını tespit ile yönetmek, konuşmacıları belirleyerek bu kişilerin faaliyetlere katılım ve organizasyonunu sağlamak,

i-) Bu yönerge ile belirlenmiş yaptırımların uygulanmasına karar vermek ve uygulamak.

 

CMK Uygulama Servisi:

 

Madde 7- 

Baro bünyesinde müdafilik hizmetine ilişkin işlemlerin yürütülmesi için CMK Uygulama Servisi adında ayrı bir hizmet birimi kurulur. CMK Uygulama Servisi, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat hizmet verir.

CMK Uygulama Servisi, yeteri kadar personelden oluşur. Ancak gerekli görülmesi halinde Baro Yönetim Kurulu tarafından, Baro'ya kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir veya birden fazla avukat CMK Uygulama Servisi Sorumlusu sıfatıyla sözleşmeli olarak görevlendirilebilir.

 

Görevleri:

 

Madde 8-

a-) CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvuru kayıtlarını yaparak CMK Çalışma Komisyonu'nun değerlendirmesine sunmak,

b-) Müdafi başvurusu kabul edilen ve/veya CMK Eğitim Sertifikası alan avukatlar hakkında CMK Müdafi Sicili tutmak,

c-) Müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi kaydederek karar verilmek üzere CMK Çalışma Komisyonu'na iletmek,

d-) Müdafilerden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evrakları kabul ederek yasa ve yönetmeliğe uygun olmayan evrakları karar vermek üzere CMK Çalışma Komisyonu'na iletmek,

e-) Müdafilerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak,

f-) CMK Çalışma Komisyonu tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesi ve organizasyonunda CMK Çalışma Komisyonu'na yardımcı olmak,

g-) Bu yönerge uyarınca yaptırım olarak ceza puanı uygulanması belirtilen durumlarda ceza puanı uygulamak ve CMK çalışma komisyonunun bilgisine sunmak.

 

CMK GÖNÜLLÜ AVUKAT LİSTESİ

 

Madde 10-

1) Batman Barosunda müdafi ve vekil görevlendirmeleri ile ilgili olarak "GÖNÜLLÜ AVUKAT SİSTEMİ" caridir. Buna göre; CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen Batman Barosu'na kayıtlı avukatlar yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Bu başvuru üzerine CMK Gönüllü Avukat Listesine kaydolan ve CMK Sertifikasına sahip olan avukat, görevlendirme ve görev esaslarını kabul eder ve göreve başlar.

Gönüllü Avukat Sistemine dahil olmak isteyen avukat, başvuru tarihinde sistem ortalama puanı ile sisteme dahil olur.

Listeye giriş çıkışlarda kişinin ortalamaya olan negatif veya pozitif uzaklığı sabit tutulur. Bunun sağlanması için listeden çıkmak isteyen veya listeden kısa veya uzun süreli çıkarma cezası alan kişinin, çıkış tarihindeki puanı ile aynı tarihteki sistem ortalama puanı not edilir.

Sistemde şeffaflığı sağlamak için sistemin ortalama puanları her haftanın son mesai günü mahsus deftere kaydedilir. Haftanın tamamının tatil olması durumunda tatile rağmen cuma günü ortalama puan tespiti yapılır.

3-) Gönüllü avukatlar arasında yapılacak görevlendirmelerde adil bir dağılımın sağlanması maksadıyla puan sistemi uygulanır. Puanlamalar her yıl Adalet Bakanlığınca belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan CMK Asgari Ücret Tarifesine göre, yapılan ödemelerde 1 puan 10 TL’na denk gelecek şekilde düzenlenir, puana esas olacak ödemelere yolluk ve masraflar dahil edilmez.

           

4-) Listelerde az puandan çok puana doğru sıralama esastır. En üstte en az puanlı avukat yer alır. Görevlendirme en az puanlı avukattan başlar. Görevi kabul eden avukatın puanına görev için belirlenen kadar puan eklenir. Avukat, eklenen puana göre listede ilgili sıraya düşürülür.

5-) Görevlendirme, Batman Barosu Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla ilgili birimden istem yapılması sonrası, otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili listelerdeki sıradaki avukatın otomatik olarak aranması usulüyle yapılır. Elektrik kesintisi, internet bağlantısı kesintisi, sunucu problemleri ve benzeri öngörülemeyen durumlarda avukat istemleri Baro CMK personeline yönlendirilir. Bu durumda ilgili personel adaletli dağıtım ilkesi gereğince avukat ataması yapar. Görev bilgisi sisteme ilgili personel tarafından anında girilir. Bu işlemlerin BARONET tarafından sistemde kaydı tutulur.

6-) 5. Bentte belirtilen sistemin faal olmaması durumu veya bazı suçlarda mağdurum kadın avukat talep etmesi veya uzak bir ilçede hazır bulunan avukatın görevlendirilmesi ve buna benzer durumlarda Baronet dışında görevlendirmelerin gerekmesi halinde komisyon görevlendirme yapabilir. Ancak bu durum gerekçesi ile birlikte baronet sistemi üzerinden sisteme dahil tüm avukatlar tarafından ulaşılabilecek şekilde yayınlanır.

 

CMK Görevlendirmelerinde Uygulanacak Parametreler

 

Madde 11-

 

1-) Bölgedeki avukatları hafta içi, hafta sonu, gece ve gündüz çalışma zamanı seçebilir. Gece Listesi 19:00’da başlar sabah 06:00’da biter. Bu saatler arasında Gece çalışmayı seçen avukatlar aranır. Gece Teşvik saati 19:00’dan sabah 06:00’e kadardır. Bu saatler arasında alınan görevlerde  (3/4) puan verilerek teşvik edilir.

 

2-)Yıllık mazeret süresi 60 gündür. Bu süre alınan mazeretlerin dakikaya çevrilerek toplanmasıyla hesaplanır.

Talep halinde gebelik için; kadın avukatlara 60 gün, doğum için; kadın avukatlara 90 gün, erkeklere 30 gün ilave mazeret süresi verilir. Bu süreler özel durumlarda hastalık v.s. yazılı rapor ile Yönetim Kurulu onayıyla uzatılabilir.

 

3-)Telefonla arama sırasında aşağıdaki durumlar kayıt altına alınır.

 

a) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği GSM numarasından aranır, cevap vermiyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 3’er dakika bekleyip 3 (2 tekrar toplam 3) defa tekrar arar. Aranan avukata ulaşılamaması durumunda aşağıda belirtilen oranda ret ceza puanı verilir.

b) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği GSM numarasından aranır.  Ulaşılamıyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 3’er dakika bekleyip 2 defa tekrar arar. Aranan avukata tekrar ulaşılamaması durumunda aşağıda belirtilen oranda ret ceza puanı verilir.

c) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği GSM numarasından aranır.  Telefon meşgul sinyali verirse arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 3 dakika bekleyip 2 defa tekrar arar. Aranan avukata tekrar ulaşılamaması durumunda ret ceza puanı verilir.

d) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği GSM numarasından aranır.  Aranan avukatın görevi ret etmesi durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçer. Görevi ret durumunda aşağıda belirtilen ret ceza puanı verilir.

e) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği GSM numarasından aranır. Aranan avukat telefonu açıp telefonu dinlerken kapatırsa arama robotu, 3. defa tekrar arar ve yine telefonu açıp dinlerken kapatırsa bu kez sıradaki diğer avukata geçer. Bu durumda aşağıda belirtilen ret ceza puanı verilir.

f) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği GSM numarasından aranır.  Aranan avukat telefonu hatalı tuşlama yaptığı durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 3’er dakika arayla tekrar arama yapar. Hatalı tuşlama ya da görevi ret anlamına gelecek diğer eylemlerin olması durumunda aşağıda belirtilen ret ceza puanı verilir.

 

Ret Sebebi                                     Verilecek Ret Puanı        Tekrar (toplam)Arama Sayısı

Cevap Vermedi                                          Tam                                           3

Ulaşılamadı                                                 Tam                                           3

Telefonu Meşgul                                            -                                              3

Görevi Reddetti                                          Tam                                         1-3

Telefonu Dinlerken Kapattı                         Tam                                           3

Hatalı Tuşlama                                            Tam                                           3

 

4-) Yukarıdaki durumlar için sistemde zorunlu mazeret süreleri tanımlıdır. Bu mazeretler Atama Sistemi tarafından otomatik girilir. Fakat Sistem tarafından oluşturulduğu için Yıllık mazeret süresini etkilemez. Bu mazeret süreleri;

 

 

Durum                                                     Zorunlu Mazeret Süresi

 

Cevap Vermedi                                                     6 saat

Ulaşılamadı                                                           6 saat

Telefonu Meşgul                                                   1 Saat

Görevi Reddetti                                                    24 saat

Telefonu Dinlerken Kapattı                                    3 saat

Hatalı Tuşlama                                                      1 saat

Görevi Kabul Etti                                                  2 Saat

 

5-) Atanan avukatın gittiği yerde girebileceği maksimum ifade sayısı 5 olacaktır.

 

6-) CMK Aramaları tek bir numaradan olacaktır. Bu numara “0 850 250 2276”dır. Sistemden kaynaklanan teknik hatalardan dolayı oluşabilecek görevlendirme yapılamayan durumlarda CMK uygulama merkezinin 0533 373 24 43 No’lu GSM numarasından aranılacaktır.

 

CMK Asistan Robotu, Talebin geldiği bölgedeki puan listesinden puanı en az olan ve o an için herhangi bir mazereti bulunmayan avukatı arar görev bilgilerini okur ve görevi kabul ediyorsa “1” e, reddediyorsa “0” a, tekrar dinlemek için “3”e basmasını söyler. Avukat görevi kabul ederse kabul edildiği bilgisini sisteme işler ve kendisine görev bilgilerini içeren bir SMS atar. Yukarıda belirtilen ret durumlarında ise ret bilgisini sisteme işleyip telefonu kapatır.

 

CMK Robotu numarası geri arandığında telefonla sisteme 24 saate kadar mazeret bırakılabilir. Bu süreler de yıllık mazeret sürelerinden düşülmektedir.

 

Bu parametreler BATMAN CMK Komisyonu tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilmek üzere görüşülebilir.

7-) İlçeler için yapılan görevlendirmelerin kadın avukatlar tarafından reddi ile oluşan ret puanları talep halinde silinir.

 

 

GÖNÜLLÜ AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 12-

A.Görevin Tevdii ve Ret Zorunluluğu

Avukat görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir. Baro görevlendirme yetkisini BARONET aracılığıyla kullanır. Görev, BARONET tarafından avukatın bildirdiği telefonun aranması suretiyle tevdi edilir. Avukat, Baro dışında başka bir avukatın ya da başka makam ve kurumun görev tevdii isteklerini reddetmek zorundadır.

 

B.Görevi İade Etmeme
Avukat, BARONET ya da istisnai durumlarda görevli personelin kendisine bildirdiği görevi kabul etmesi sonrası geçerli bir mazeret olmaksızın aldığı görevi iade edemez.

C. Eğitim Çalışmalarına Katılma

 

Gönüllü avukat, Komisyon ya da Baro Başkanlığı’nca düzenlenen, ya da farklı kurumlarca düzenlenip, Komisyonca uygun görülen; konuyla ilgili konferans, eğitim ve seminer gibi etkinliklere katılmak zorundadır.

 

ÜCRET ÖDENMESİ

Madde 13

(1) Gönüllü avukat, BARONET aracılığıyla verilen görevleri yerine getirmesi sonrası, Batman Barosu İnternet Sitesinin Baronet uygulamasında yer alan görevlendirme formunu veya Baro’dan temin edeceği görevlendirme formunu doldurarak ve ekinde göreve ilişkin ifade ve/veya mahkeme tutanağını Baro CMK Servisi’ne vererek ücret ödenmesini talep eder

(2) Batman Barosu CMK servisi çalışanı tarafından, talebin Adalet Bakanlığı Yönetmeliği ve Batman Barosu CMK Uygulama Yönetmeliği’ne uygunluğunun denetimi sonrası avukatın ödeme talepleri işleme konulur. CMK servisi çalışanınca talebin uygun olmadığının tespiti sonrası bir karar vermek üzere CMK Komisyonu talep bildirilir. Talebin kabulü veya reddine CMK Komisyonu karar verilir.

 

(3) BARONET tarafından görevlendirmesi yapılmamış müdafi/vekillik hizmetlerinde avukatın ücret talebi reddedilir ve kendisine ödeme yapılmaz. Madde10, 6. bend hükmü saklıdır

 

YAPTIRIMLAR:

 Madde 15-

 

A. Uyarma:

Uyarma, gönüllü avukatın, aşağıdaki nedenlerle Yönetim Kurulu veya CMK Komisyonu tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır:

a. Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmemek,

b. Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında 1 saat 30 dk içinde gitmemek,

c. Görevlendirilmediği halde göreve gitmek ve ödeme yapılması için bu göreve ilişkin form teslim etmek,

 

B. Listeden Kısa Süreli Çıkarma

(1) Listeden 1 ay süreli çıkarma, CMK Gönüllü Avukat Listesinde yer alan avukatın puanının liste ortalamasına olan uzaklığı dondurularak 1 aylık süre ile cmk listesinden çıkarılmasıdır. Şu hallerde kısa süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

a.  15/A-a,b ve c maddeleri uyarınca yaptırım uygulanması kararının kesinleşmesinden itibaren 3 ay içerisinde tekrar aynı maddelerin ihlali,

b. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın görevin yarıda bırakılması,

 

(2) Listeden 3 ay süreli çıkarma, CMK Gönüllü Avukat Listesinde yer alan avukatın puanının liste ortalamasına olan uzaklığı dondurularak 3 aylık süre ile CMK listesinden çıkarılmasıdır. Şu hallerde kısa süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

15/B-a ve b maddeleri uyarınca yaptırım uygulanması kararının kesinleşmesinden itibaren 3 ay içerisinde tekrar aynı maddelerin ihlali,

 

(3) Listeden kısa süreli olarak çıkarılan avukatın, daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder.

 

C.Listeden Uzun Süreli Çıkarma

 

(1)Listeden 1 yıl süreli çıkarma, avukatın CMK ve Uzlaştırma Komisyonu’nca CMK Gönüllü Avukat Listesinden puanının liste ortalamasına olan uzaklığı dondurularak 1 yıllığına çıkarılmasıdır. Şu hallerde uzun süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

a. Listeden 3 ay süreli çıkarılan avukatın, kısa süreli çıkarma tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tekrar aynı yaptırımı gerektirecek kural ihlali,

b.  Avukatlık Yasası ve meslek kurallarını ihlal,

 

(2) Listeden 2 yıl süreli çıkarma, avukatın CMK ve Uzlaştırma Komisyonu’nca CMK Gönüllü Avukat Listesinden puanının liste ortalamasına olan uzaklığı dondurularak 1 yıllığına çıkarılmasıdır. Şu hallerde uzun süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

Avukatın Gönüllü Avukat Listesinde bulunmasına rağmen kendisine sistemce tevdi edilen görevleri yetki belgesi ile mütemadiyen başkasına devretme ve hareket tarzını itiyat haline getirme.

 

(3)Listeden çıkarılan avukatın, daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder. Çıkarma süresince yeni görevlendirme yapılmaz.

Puan dondurmadan kasıt puanın ortalamaya olan uzaklığının dondurulmasıdır.

 

D.İtiraz

Bu madde gereğince Yönetim Kurulu ve/veya CMK Komisyonu tarafından hakkında yaptırım uygulanan avukat, bu yaptırım kararının kendisine yazılı olarak tebliğ edildiği günden sonraki 7 gün içinde Baro Başkanlığı’na itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilecek karar kesindir.

SON HÜKÜMLER:

 

Yürürlük:

Madde 16-:

Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 95.maddesi gereğince Batman Barosu Yönetim Kurulu'nun 22.03.2017   tarih ve 2017/37 sayılı kararıyla kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

Yürütme:

 Madde 17:

Bu yönerge hükümleri Batman Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

Geçici maddeler

Geçici madde 1

Puan listeleri mevcut puan durumuyla devam edecektir. Görevlendirmeler bu puan durumuna göre oluşan listelerden yapılacaktır. Listeler mahkeme ve hazırlık listesi ile sadece hazırlık listesi olarak 2 liste halinde olacaktır.

 

Geçici madde 2

Hali hazırda baroya kaydı bulunan veya sertifika programları başlayıncaya kadar kayıt yaptıracak avukatlarda sertifika programı düzenlenene kadar sertifika şartı 

21.05.2024
AV. ERKAN ŞENSES
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.