ADLİ YIL AÇILIŞ BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 1.09.2021| Okunma Sayısı: 634

BASINA ve KAMUOYUNA

 

2021-2022 Adli yılı Covid-19 pandemisi ve pandemiye karşı sürdürülen tedbirlerin gölgesinde başlıyor. Adli, idari ve hukuksal alanda birçok krizi de beraberinde getiren Covid-19 pandemisi nedeniyle, yargı süreçleri uzun süre durdurulmuş, meslektaşlarımızın avukatlık faaliyetleri ciddi oranda sınırlanmıştır. Meslektaşlarımız gerek pandemi, gerekse de işsizlik nedeniyle ekonomik krizden ciddi oranda etkilenmiş, büro giderleri, SGK primleri ve vergilerin ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşamışlardır. Ancak bu süreçte bazı aylara ilişkin SGK primlerinin ödenme tarihlerinin ertelenmesi dışında maalesef iyileştirici bir düzenlemeye gidilmemiştir.

Meslektaşlarımızın yaşadığı ciddi mali sıkıntıların yanında meslek sorunlarımızın ana kaynağını oluşturan bir diğer problem ise avukat sayısında her geçen gün orantısız bir artış yaşanmasıdır. Zira iki ayda bir Türkiye’de yeni bir hukuk fakültesi açılmaktadır. Türkiye’nin ekonomisiyle ters orantılı bu artış sonucunda genç meslektaşlarımız ofis açamamakta, işçi avukatların sayısı artmakta, birçok meslektaşımız asgari ücretin de altında ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen sınavın çare olmadığı ortadadır. Bu kriz sarmalından çıkmanın tek yolu  hukuk fakültelerinin sayısının hızla azaltılması ve kalacak fakültelerin de kontenjanlarının düşürülmesidir. 

Meslektaşlarımız geçtiğimiz adli yılda da meslek icrası sırasında saldırıya uğradı, Av. Ersin Arslan’ı bu saldırılardan birinde kaybettik. Meslektaşlarımıza yönelik saldırılarda yargının Avukatlık Kanunu’nun 57. maddesini görmezden gelerek şüphelileri salıvermesi failleri cesaretlendirmekte ve benzer saldırıların yaşanması ihtimalini arttırmaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımıza yönelik görevlerinden ötürü yaşanan saldırılarda yargının daha sert yasal tedbirlere başvurması gerekmektedir.

Meslektaşlarımız arama değil tarama denilerek hala kamu kurumlarına girişte sorun yaşamakta, CMK hizmetlerini angarya denebilecek ücretlerle ifa etmeye çalışmaktadır. Batman Barosu, avukatı yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil etmekten çıkarıp etkisizleştiren her anlayış ve politikanın tereddütsüz karşısında olacaktır.

Geçtiğimiz adli yılda Covid-19 pandemisi bahane edilerek baroların genel kurul yapması engellenmiş, bu hususta Baromuzca açılan davada Mahkemenin yürütmenin durdurulması talebini reddetmesi nedeniyle genel kurulumuz 6 ay gecikmeli olarak 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılabilmiştir. Gerek genel kurulların ertelenmesi ve gerekse de sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlere dayanak alınan 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Anayasa’nın 13. maddesine aykırı bir biçimde dayanak alınmaktadır. Bu nedenle çağın gereklerine ve Anayasaya uygun bir pandemi kanunu çıkarılarak alınacak karar ve uygulanacak tedbirlerin yasallığının tartışılmasına son verilmelidir.

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakaları maalesef hız kesmeden devam etmektedir. Hal böyleyken Türkiye’nin kadına karşı şiddeti önleme konusunda büyük bir öneme sahip olan İstanbul Sözleşmesi’nden, gerçeklikten uzak gerekçelerle çekilmesi kabul edilemez. Öte yandan çekilme sonrası Türkiye’nin Anayasa’dan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri devam etmekte olup kadına karşı şiddetle mücadele İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olmasa dahi Türkiye’nin ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan pozitif yükümlülükleri nedeniyle devam ettirmesi gereken bir mücadeledir.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında, temel hak ve özgürlükler konusunda önemli kısıtlamalara, ağır hak ihlallerine, orantısız ve hukuki temelden yoksun idari uygulamalara yol açan onlarca KHK çıkarılmış, bu KHK’lar ile Anayasaya aykırı bir şekilde yaşamın birçok alanında temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, hatta ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmıştır. OHAL’in kaldırılması sonrası 7145 Sayılı Kanun’la OHAL KHK’ları ile getirilen düzenlemeler kalıcı hale getirilmiş, anılan kanunda öngörülen 3 yıllık süreler 7333 Sayılı Kanun’la 1 yıl daha uzatılarak disiplin süreçleri işletilmeden kamu görevlilerinin ihracı uygulamasının sürdürülmesi devam ettirilmiştir. Kamu görevlilerinin iltisak ve irtibat gibi soyut ve sınırları belirsiz ithamlarla ihraç edilmesi uygulamasına son verilmelidir.

Temel hak ve özgürlükler konusunda yaşanan sorunlardan biri de birçok ilde 15 günde bir tekrarlanan ve sistematik bir biçimde yasaklamalara konu olan barışçıl toplanma özgürlüğünün kullanımı konusunda yaşanan sorunlardır. Barışçıl toplanma özgürlüğü Anayasa’nın 34. maddesiyle korunan ve izne tabi olmayan bir hak olup sistematik bir biçimde bu hakkın izne tabi tutulması barışçıl toplanma özgürlüğünü ve bu suretle yurttaşların kendilerini ifade etme özgürlüklerini de ihlal etmektedir.

674 Sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile belediyelere kayyum atanmasının önü açılmış, sonrasında bu KHK hükmü 6758 Sayılı Kanun’la 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na eklenmiştir. Bu KHK hükmüne dayanarak 2019 Mart ayında yapılan seçimlerinde aralarında Batman Belediyesi’nin de bulunduğu 51 belediyeye İçişleri Bakanlığı’nın idari bir kararıyla illerin valileri veya ilçelerin kaymakamları kayyum olarak atanmıştır. Halk iradesini hiçe sayan, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne olan inancı tümüyle ortadan kaldıran bu kayyum kararlarını kabul etmek mümkün değildir. Batman Barosu, yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi çağrısında bulunmaktadır.

Kürt kimliği ve Kürtçe diline ilişkin saldırı haberlerine rastladığımız son dönemde her türlü ırkçı saldırılara zemin hazırlayan ve toplumsal barışı zedeleyen açıklamalardan vazgeçilmesini ve saldırılarla ilgili ivedi ve etkin bir şekilde bütün yönleriyle soruşturmaların yürütülmesini talep ediyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kayda geçmek isteriz ki, Kürt meselesinin barışçıl çözümü ile Kürt kimliği ve Kürtçe’nin yasal ve anayasal güvenceye kavuşturulması gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılın daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük getirmesini; mesleğimizin hak ettiği itibarı yeniden kazanmasını dileriz.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

BATMAN BAROSU

 

08.12.2022
AV. ERKAN ŞENSES
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.